Boşanma Davası Açma Ücreti

Boşanma Davası ve Boşanma Sebepleri 2023

Evlilik birliğini ortadan kaldıran nedenlerden biri de boşanma ve boşanma davalarıdır. Eşlerden birinin yasada belirtilen boşanma sebeplerinden birine dayalı olarak açmış olduğu dava sonunda koşullar oluşmuş ise, hakim ve mahkeme karar ile birlikte evlilik birliğine son verilir, nafaka , maddi ve manevi tazminat, mal rejiminin tasfiyesi , ziynet eşyaları hakkındaki mal ile alakalı davalara geçiş yapılmaktadır.

Medeni Kanunumuzda boşanma nedenler 160-166 maddeleri arasında düzenlenmiştir.Bunlar:

 1. Zina
 2. Hayata Kast , hayata müdahale, çok kötü muamele veya onur kırıcı davranış
 3. Haysiyetsiz , hayasız hayat sürme ve suç işleme
 4. Terk
 5. Akıl Hastalığı
 6. Evlilik Birliğinin Temelden ve Zeminden Sarsılması
 7. Eşlerin karşılık anlaşarak boşanmaları
 8. Bir boşanma davasının reddinden sonra eşlerin üç yıl süre ile bir araya gelmemeleri fiili ayrılıkla ilgili boşanma sebepleri
 9. Ayrılık kararı üzerine tarafların bir araya gelmemeleri şeklinde sıralanmıştır.

Bu nedenlerden herhangi biri gerçekleşmeksizin boşanma davası hakkında boşanma kararı verilmesi imkansızdır.

Eskişehir Boşanma Davaları ve Boşanma Sebepleri Nelerdir ?

Çekişmeli boşanma davalarında ise özel ve genel sebepler bulunmaktadır. TMK’da sayılan özel ve genel boşanma sebepleri haricinde halk dilinde ve araştırmalarda boşanma sebeplerleri genellikle :

 1. Eşin sorumsuz ve ilgisiz davranması
 2. Aldatma
 3. Maddi ve ekonomik sıkıntılar ,
 4. Psikolojik ve fiziksel şiddet , kötü muamele
 5. Aile büyüklerinin aile içi ilişkilere karışması ve tarafların buna müdahale etmemesi ,
 6. Aile büyükleri ile birlikte çok yakın oturma ,
 7. Sürekli olarak alkol kullanma , kumar , içki ,
 8. Evi terk etme ,
 9. Aile büyüklerine saygısız davranma ,
 10. Aşırı kıskançlık ,
 11. Kaba ve küfürlü konuşma ,
 12. Madde bağımlılığı ,
 13. Çocuk yapma yeteneğine haiz olmamak  ve
 14. Cinsellik , ten uyumsuzluğu şeklinde sıralanabilmektedir.

Boşanma davalarındaki sebepler de mutlak sebepler ve nisbi sebepler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Mutlak sebeplerde hakim boşanmaya karar vermek zorundadır. Nisbi sebeplerde ise davaya konu olayların evlilik birliğini çekilmez hale getirip getirmediğini araştırmak, eskişehir boşanma avukatının sunduğu delilleri değerlendirmek ve kanuna göre takdir yetkisi çerçevesinde karar vermek durumunda olacaktır.

2023 YILI İTİBARİYLE ÖZEL BOŞANMA SEBEPLERİ

 1. ZİNA NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

Zina nedeniyle boşanma sebebi Türk Medeni Kanunu’nun 2. Bölümünde düzenlenmiştir. Türk Medeni Kanunu’muzun 161/1. Maddesi ‘’ Eşlerden biri zina yaparsa diğer eş her türlü boşanma davası açabilir ‘’ hükmüne haizdir. Ancak evlilik esnasında ZİNA eylemini gerçekleştirmek Türk Ceza Kanunu kapsamında suç olmaktan çıkarılmış olup sadece boşanma sebebi haline gelmiştir.

Zina eylemi; resmi nikahlı birisinin eşinden başka bir erkekle ya da kadınla cinsel ilişkide bulunması veya ilişkide bulunmaya teşebbüs etmesinden ibarettir.

 Zina eylemi erkek erkeğe olabileceği gibi kadın kadına da olabilir. Günümüz şartlarında eşcinsel ilişkiler de gündeme gelmesi sebebiyle işbu durumun da zina eylemi olarak nitelendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

Ancak şuanlık öğretide ve yargı kararlarına göre ; erkek erkeğe , kadın kadına cinsel ilişkide bulunulması zina nedenini oluşturmaz.

Aynı zamanda bir hayvanla / cansız varlıkla cinsel ilişkide bulunulması zina değildir. Bu tarz ilişkiler ve hareketler, haysiyetsiz hayat sürme, hayasızca davranma olarak nitelendirilmekte olup bu sebeplerle boşanma davası açılması gerekmektedir.

Yine başkasıyla pek samimi şekilde flört etmek, konuşmak , el ele kol kola gezmek, cinsel ve seks dışında eylemlerde bulunup zina olgusunu gerçekleştirmemekte olup sadakatsiz ve güven sarsıcı eylemler niteliğindedir. Zina nedeniyle boşanma davası açılamaz ancak güven sarsıcı eylemler ve sadakatsizlik sebebiyle boşanma davası açılabilmektedir.

Zina nedeniyle boşanma davası açmak için tarafların iradesinin bilerek ve isteyerek gerçekleşmesi gerekmektedir. Cebir, korkutma, tecavüz, çok ciddi önlenemez tehlike, tehdit, hayat bütünlüğünün tehlikede olması gibi haller dışında karşı cinsle ilişki yaşanması zina eylemine sebebiyet verecektir.

Zina nedeniyle boşanma davası açma hakkı hangi hallerde ortadan kalkar ?

Zina nedeniyle boşanma davası açma hakkı iki durumda ortadan kalkmaktadır.

 1. Bunlardan ilki ve en önemlisi , zina yapan eşin diğer karşı tarafdan affedilmesi veya zina ile alakalı dava süresinin kaçırılması geçilmesidir.
 2. Davaya hakkı olan eşin boşanma nedenini öğrenmesinden itibaren 6 aylık süre içerisinde boşanma davası açması gerekmektedir. Diğer eş durumu geç öğrendi ise en fazla ve her halükarda zina eyleminin üzerinden 5 yıl geçmesi halinde dava açma hakkı düşmektedir. Ancak dikkat edilmesi gereken husus ise her zina eylemi sonucunda ilgili süreler yinelenmekte ve yeniden başlamaktadır.

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Açmak Riskli Midir ?

Dava zina nedeniyle açılmış başkaca bir sebep ileri sürülmemiş ise zina eyleminin kanıtlanmaması ve ispatlanamaması halinde dava reddedilecektir.

Ancak zina nedeniyle boşanma davasının TERDİTLİ olarak açılması halinde ; zina nedeni haricinde diğer boşanma sebeplerin de eklenerek en kötü halde EVLİLİĞİN TEMELİNDEN SARSILMASI nedeniyle boşanmak mümkün olacaktır.

Zina nedeniyle boşanma davası açmak için gerekli eylem ve deliller nelerdir ?

 • Kadının ya da erkeğin karşı cinsten birisi ile bir otel odasında yer ayırtması ve konaklaması
 • Kocası evde değilken karşı cinsten birisinin sürekli eve girip çıkması, bir süre kalması, evden seks seslerinin gelmesi , yatakta meni lekelerinin yakalanması , farklı parfüm kokusu,
 • Evde 3. Şahıs bir erkekle geceleyin kalınması
 • Apart ve otelde karşı cinsten birisiyle kalınması
 • Seks görüntülerinin yer aldığı video ve kamera kayıtları
 • Ses kayıtları
 • Karşı cinsten birisinin iç çamaşırında ya da kıyafetlerinde meni lekesi olması ve 3. Şahısa ait olduğunun ispatı
 • Karı- koca hayatı yaşanması
 • Üzerine kuma getirilmesi
 • Dost hayatı yaşanılması
 • HAYATA KAST , ONUR KIRICI DAVRANIŞ VEYA ÇOK KÖTÜ MUAMELE (TMK. Md. 162)

1. Hayata Kast

Türk Medeni Kanunu’nunda düzenlenen işbu madde üç ayrı özel boşanma sebebinden oluşmakta olup mutlak bir boşanma nedenidir.

Hayata kast , eşlerden birinin diğer tarafı öldürmeye çalışması, öldürme niyeti taşıyan fiillerde bulunmasıdır. İşbu maddeyi çok da açıklamaya gerek yoktur.

Aile bireylerinin hayatına kast edilmesi bu hayata kast sebebiyle boşanma davası açmak için yeterli değildir. Sadece eşlerinin birbirlerine karşı açabileceği bir özel boşanma sebebidir.

2. Çok kötü Davranışlar

Ellerini bağlamak , ayaklarını bağlamak, eşi evden kovmak, devamlı bir kapalı alanda tutmak , kilitli tutmak , hayatını tehlikeye düşürecek şekilde dövmek, işkence yapmak, ters cinsel ilişkiye zorlamak , tecavüz etmek, aç bırakmak, üçüncü kişi ve ailesiyle görüşmesini engellemektedir.

3. Onur Kırıcı Danranışlarda Bulunmak

Onuruna, ailesine, aile bütünlüğüne zarar verici davranışlar, eşi evden kovmak, bakire olmadığını iddia etmek , bakire olmadığı yönündeki iddiaları çevreye açıklamak, hırsızlıkla suçlamak, arkadaş veya aile ortamında eşe karşı ağır sinkaflı kelimeler kullanmak olarak onur kırıcı davranışlardan bahsedilebilir.

C. HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRMEK VE SUÇ İŞLEMEK (TMK MADDE 163)

1. Suç İşlemek

Küçük düşürücü ve yüz kızartıcı suç , utan verici çevre ahlakının kabul etmeyeceği hareketlerde bulunmak, ırza geçmek, tecavüz etmek, uyuşturucu madde imalatı veya satıcılığı yapmak, bu yönde hüküm giymek, hırsızlık yapmak , irtikap , rüşvet , kaçakçılık , kasten adam öldürme, resmi evrakta sahtecilik , terör , zimmet gibi suçları işlemektedir.

2.Haysiyetsiz Yaşam Sürmek

Haysiyetsiz yaşam tarzı toplumun ahlak, şeref, saygınlık, ar ve namus , haysiyet anlayışıyla uyumsuz ve toplumun tüm normlarına aykırı olacak şekilde bir hayat sürmektir. Ancak ilgili yaşam tarzının devamlılık arz etmesi, evlilik birliği içerisinde meydana gelmesi gerekmektedir.

Örneğin ; kumar oynamak, devamlı içki içmek, kavgacı olmak, sürekli bir vaka çıkarmak, uygunsuz yerlerde gezmek, fuhuş yapmak ve yaptırmak, karşı cinsle sürekli uygunsuz şekilde gezmek gibi benzeri yaşam tarzıdır.

TMK m.163’te düzenlenen bu neden ile boşanma davası için herhangi bir hak düşürücü süre öngörülmemiş olup, diğer eş tarafından her daim bu sebebe dayanarak boşanma davası açılabilecektir. Kanunda aynı zamanda affetme  hususu ile ilgili de bir husus bulunmadığından, yasanın belirttiğine göre, affetme olsa dahi bu sebebe dayanarak dava açılabilecektir. Küçük düşürücü suçların neler olduğu açıkça TCK’da düzenlenmiş olmasa da her yüz kızartıcı suç aynı zamanda küçük düşürücü niteliktedir. Kısaca zamanaşımı süresi bulunmamaktadır.

D. TERK (TMK. MADDE 164)

İş bu kanun maddesini yargılama mensupları dahi anlamakta güçlük çekmektedir. Boşanma davaları bir yana terk hususu bir yanadır. Türkiye’de açılan boşanma davalarının %0,001 ‘i terk sebebiyle gerçekleşmektedir. Bu sebeple genel itibariyle terkin koşullarını oluşturmak zor olup karşı tarafın yasal hakları bu yönden daha çoktur.

E. AKIL HASTALIĞI (TMK MADDE 165)

Eskişehir ve Türkiye’deki Boşanma Davaları Hakkında Genel Bilgilendirme ve Boşanma Hakkındaki Araştırmalar

Eskişehir ‘ de ve Türkiye ‘ de boşanma davaları; TÜİK ve diğer araştırmalara göre son 9 yılda yüzde 90 oranında artmıştır. Ancak evlenme yaşı ilerlediği gibi evlenme oranında ise yüzde 30 oranında düşüş yaşanmıştır.

Sağlıklı toplumların oluşması için huzurlu ve mutlu bir evliliğin temeli, evliliğin en başında atılması gerekmektedir. Evliliğin ilerlemediği/zorlaştığı ve tarafları ciddi derecede yıprattığı durumlarda da evlilik genel itibariyle sonlandırılmaya çalışılmakta ve boşanma sürecine girilmektedir.

Türkiye’de çekişmeli ve anlaşmalı şekilde kaba tabirle iki çeşide ayrılmıştır. Çekişmeli boşanma davası , evliliğin durumuna göre uzun sürmekte, anlaşmalı boşanma davası ise genellikle TEK CELSEDE bitmektedir.

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürmektedir ?

Eskişehir Aile Mahkekemeleri’nde görülen boşanma davalarında tarafların boşanma sebepleri ile ilgili iddiaları , delilleri, dinletmek istediği tanıkları , bilirkişi raporları ile bağlantılı olarak süreç olarak uzayabilmektedir.

Çekişmeli boşanma davası , boşanma sebepleri , delil ve tanık durumuna göre 1-2 yıl sürmekte, anlaşmalı boşanma davası ise genellikle TEK CELSEDE bitmektedir.

Ayrıca boşanma davasındaki yargılama esnasında; Tebligat Kanunu çerçevesinde yapılacak tebligatların taraflara ulaşması, Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında tarafların cevap ve itiraz süreleri , bilirkişi raporuna göre itirazlar, ön inceleme duruşması, tanıkların dinleneceği duruşma, ara karar duruşmaları , esas hakkında savunmalar için yapılan duruşmalar ve karar duruşması olarak yargılamanın uzaması ihtimali söz konusudur.

Eskişehir Aile Mahkemeleri ve Eskişehir Boşanma Avukatları Nasıl Belirlenmelidir?

Eskişehir ilinde  5 adet Eskişehir Aile Mahkemesi bulunmaktadır. Eskişehir Aile Mahkemesi hakimleri alanında uzman ve yetkin, evli, çocuk sahibi ve belirli yaş üstünde bulunan hakimlerden seçilmektedir.

Eskişehir ilinde yargılaması yapılan çekişmeli boşanma davaları aile mahkemelerinin azlığı sebebiyle uzun sürmektedir. Ayrıca bir de tarafların avukatları olmadığı durumlarda da usule aykırılıklar sebebiyle fazlasıyla yargılama süresi artmakta ve hak kayıplarına sebebiyet vermektedir.

Bu sebeple; aile mahkemeleri hakimlerinin; alanında uzman ve yetkin, evli, çocuk sahibi ve belirli yaş üstünde bulunan hakimlerden seçilmesi gibi avukatların da bu alanda uzman, Eskişehir Boşanma Avukatları arasından size  uygun en iyi avukatlardan seçilmesi elzemdir.

Eskişehir Boşanma Davası Ücretleri Ne Kadar ?

Eskişehir ve çevre illerde boşanma davası avukatlık ücretlerinin net olarak belirlendiği bir tarife söz konusu değildir.  Ancak Türkiye Barolar Birliği’nin açıkladığı ve Adalet Bakanlığı’nın da onayladığı bir avukatlık asgari ücret tarifesi söz konusudur. 2022 yılı itibariyle 2 adet güncel TBB yayınladığı tarife söz konusu olup şuanda geçerliliğini 2022 Eylül ayı itibariyle açıklanan tarife uygulamadadır.

İlgili Türkiye Barolar Birliği’ nin açıkladığı ve Adalet Bakanlığı’ nın onayladığı avukatlık asgari ücret tarifesine göre ;

Aile Mahkemeleri’nde görülen davalar için : KDV Dahil en az 9.200,00 TL avukatlık ücreti belirlenebilmektedir. Boşanma davası sonucunda hükmedilen tazminat miktarının da en az %16’sı avukata ait olacak şekilde taraflar anlaşma yapmaktadır.

Eskişehir Barosu’nun tavsiye niteliğinde yayınlamış olduğu tarifeye göre de;

Eskişehir Anlaşmalı Boşanma Davası Ücreti : 9.200,00 TL

Eskişehir Çekişmeli Boşanma Davası Ücreti : 16.740,00 TL’dir.

Ayrıca hak kazanılması halinde  maddi ve manevi tazminatın %20’si de avukata ait olacak şekildedir.

Eskişehir Boşanma Avukatı olarak görev yapan Eskişehir avukatları ve Eskişehir hukuk büroları güncel tarifeler üzerinden alt limit belirli olmak üzere işin niteliğine göre ücret belirlemesi yapmaktadır.

Boşanma davası ücretleri ; davanın anlaşmalı olup olmaması, tarafların mağduriyeti, maddi durumu, evlilik içerisinde edinilmiş malların olup olmaması, maddi-manevi tazminat, davanın zorluğu, işin önemi, tarafların maddi durumuna göre değişkenlik göstermektedir.

Taraflar kendisinin uygun gördüğü, alanında yetkin, avukat-müvekkil ilişkisi açısından olumlu bağ oluşan ve tarafların karşılıklı güven ilişkisi sonucunda Eskişehir Boşanma Avukatlarından hizmet almaları tavsiye edilmektedir.

Boşanma Davası Masrafları Ne Kadar ? 

Türkiye’de mahkeme masrafları genel itibariyle hukuki haklarını aramak isteyenler için yorucu ve yıpratıcı bir süreç olsa da; boşanma ve nafaka davalarındaki mahkeme masrafları daha makul seviyededir. Tarafların maddi durumu mahkeme masraflarını karşılamak için yeterli değil ise; bu hususta işsizlik belgesi, fakirlik belgesi, sosyal yardım aldığına ilişkin belgeler ile birlikte Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 334. Maddesine göre ; Kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimseler, iddia ve savunmalarında, geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde, taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler. Bu hususta takdir mahkemenin olup nihai kararı aile mahkemesi verecektir.

Boşanma davası masrafları avukatlık ücreti hariç, 2022 yılı Ekim ayı itibariyle Harçlar Kanunu uyarınca ;

 • Başvurma Harcı          : 80,70 TL
 • Vekalet Harcı             : 11,50 TL
 • Peşin Harç                  : 80,70 TL
 • Gider Avansı              : 550,0 TL olmak üzere
 • GENEL TOPLAM          :722,50TL’dir.

Ancak ilgili mahkeme masrafları ilk aşamada yatırılmakta olup; keşif , bilirkişi , tanık sayılarının çok olması ve ek tamamlanması gereken harçlar hariçtir. Ancak ilgili masraf tarafların haklılık yüzdesine göre mahkemenin sonunda taraflara iade edilmekte, haksız taraftan haklı taraf tahsil edebilmektedir.

Boşanma Davasında Avukat Tutmak Zorunlu Mudur ?

Türkiye’de savunma ve avukatlık yapma , mahkemelerde taraf vekili olarak dosyaları takip etme yetkisi Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’ndan onaylı avukatlık mazbatası almış kişiler tarafından yapılması zorunlu kılınmıştır.

Ancak taraflar bir avukat ile anlaşma yapmak zorunda değildir. Herkes kendi davasını kendi takip etme hakkına haizdir. Ancak; hukuk yargılamalarında katı usül şartları öngörülmüştür. Bu sebeple; bir avukattan yardım almaksızın açılan boşanma davalarında hak kayıplarına uğramanız kuvvetle muhtemeldir. Arzuhalci şeklinde nitelendirilen ve dilekçe yazımı hizmeti veren firmalar ve kuruluşlar yasaya aykırı olup vatandaşın mağduriyetine sebebiyet vermektedir.

En iyi avukat , en iyi boşanma avukatı gibi ifadeler doğru mudur?

Bu ifadelerle yapılan aramaların sonuçları genellikle net olarak doğruyu yansıtmadığı gibi yanlış demek de mümkün değildir.

Türkiye’de ve Eskişehir’de avukatlık yapan tüm meslektaşlarımız işbu görevi ve mesleği layıkıyla yaptığını düşünmekteyiz. Önemli olan tarafınızın belirlemiş olduğu boşanma avukatı ile görüşüp en iyi ve doğru bilgiyi almaya çalışmak ve akabinde avukat müvekkil arasında oluşan güven bağı sonucunda verilecek karara bağlıdır.

2 Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Bizi ArayınWhatsapp
Ortadogulular İngilizcekursu Tuncsuditol Palmahukuk Ceyhunguvel Naciözkan Hakanmert Mervekolman Prodor MustafaKök Kayakocvib