Özel Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu ve Cezaları

Resmi evrakta sahtecilik cezası 2022 , özel evrakta sahtecilik ve bu suçlardaki zamanaşımı gibi konularda bilgilendirme içeriğimizdesiniz.

Toplum tarafından kabul edilen belgelerin doğru ve güvenilir olduğudur. Resmi evrakların daima doğru olduğu kabul edildiğinden bu tür belgeler üzerinde sahtecilik suçu için çeşitli yaptırımlar uygulanır. Özel-Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu ve Cezaları suçun niteliğine bağlı olarak değişir. Resmi evrakların açık ve anlaşılır olması önem taşır.

Suç işlendiğinde oluşan zarar kamuyu da ilgilendirir. Bundan dolayı da suç işlendiğinde ceza davaları kapsamında ele alınır. Savcılık makamı ise iddia makamı olarak görev yapar. Resmi evrakta sahtecilik suçu kamu görevlisi tarafından işlendiğinde kamu güvenine yönelik olarak bir suç ortaya çıkar.

Özel evrakla resmi evrak arasında fark vardır. Resmi evrakları kamu görevlisi hazırlar. Özel evrakları ise herkes hazırlayabilir. Resmî belgeler üzerinde suç işlenirken basit ya da nitelikli hallerden de söz etmek gerekir. Nitelikli olarak işlenen suçların cezası daha fazla olur. Resmi ya da özel belgede suç işlendiğinde her iki durumda da kamunun zarar göreceği düşünülür.

Makale İçeriği

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu Cezası

İnsanlar toplum içerisinde yaşarken çeşitli biçimlerde iletişim kurmak zorunda kalır. İnsanın iletişim araçlarından biri de belgelerdir. Kurum ve kuruluşlarla irtibata geçileceği zaman belgelere ihtiyaç duyulur. Resmi Evrakta Sahtecilik suçu bu tür iletişimler sırasında ortaya çıkar. Belgeler taşıdıkları öneme bağlı olarak birçok amaca hizmet eder. Bu tür evraklar üzerinde yapılan sahtecilik uygulaması suçun oluşması için yeterli bir nedendir. Kişinin kamu görevlisi olması ya da siviller tarafından bu suçun işlenmesi verilecek cezalarda da değişikliğe sebep olur. Özel-Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu ve Cezaları değişiklik gösterebilir.

Aldatan anlamına gelen sahte fiili resmî belgelerde ortaya çıktığında sahtecilik suçu işlenmiş olur. Gerçek bile isteye değiştirildiğinde bu suç oluşur. Belgelerde bir sahtecilik yapıldığında toplumun da zarar gördüğü düşünülür. Bu suç kamu görevlisi tarafından işlendiğinde ise kamu güveni zedelenir. Resmî belgede sahtecilik yapıldığında kamu sadakatine yönelik bir suç olarak değerlendirilirken özel evrakta sahtecilik dolandırıcılık kapsamında ele alınır.

Bu suç yalnız resmi evraklar üzerinde işlenebilir. Şikâyete tabi olmaması önemli bir özelliğidir. Suç işlendiğinde ortaya çıkan zamanaşımı süresi ise 8 yıldır. Resmî belgeler hukuki bir değer taşımaları açısından da önemli kabul edilir. Hukuki bir değere sahip olmaları ise delil niteliği taşımalarına yol açar. Bundan dolayı da kamu güvenini etkileme güçleri bulunur.

Özel Evrakta Sahtecilik Cezası

Özel Evrakta Sahtecilik suçu seçimlik hareketli suçlar kapsamında değerlendirilir. Resmi evrakta sahtecilik suçu işlendiğinde kamu güveni sarsılır. Özel evrakta sahtecilik kasti olarak işlenen suçlar arasında kabul edilmektedir. Suç ortaya çıktığında belgenin türü önemli hale gelir. Bu durumda da verilecek cezalar belirlenirken belgenin cinsi dikkate alınır.

Özel belgeler herkes tarafından düzenlenebilme özelliği taşımaktadır. Her özel belgede sahtecilik yapmak suç oluşması için yeterli değildir. Özel belgede sahtecilik suçunun oluşabilmesi için evrakın yazılı olması gerekir. Bu tür belgelerin bir hukuki değer taşıması zorunludur. Ayrıca belgeyi kim düzenliyor ise evraktan bunun anlaşılabilmesi gerekir. Özel bir belgenin bozulması ya da gizlenmesi durumunda verilecek cezalar 1-3 yıl aralığında hapis cezası olabilmektedir.

Suç şikâyete tabi suçlar arasında değildir. Savcılık makamı iddia makamı olarak kendiliğinden harekete geçebilir. Bundan dolayı da kamu menfaatleri dikkate alınır. Özel belge üzerinde suç işlendiğinde evrak kanıt olma vasfını yitirir. Bu tür suçlarda Asliye Ceza Mahkemeleri görev yapar. Özel-Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu ve Cezaları suçun türüne göre değişir.

Resmi Belgede Sahtecilik Cezası Paraya Çevrilme

Özel-Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu ve Cezaları suçun basit ya da nitelikli hallerine göre değişmektedir. Sahte evrak düzenlenmesindeki amaç aldatmadır. Bu tür cezalarda uygulanan yaptırımlar hapis cezası olarak belirlenmektedir. Suça istinaden adli para cezasına çevrilebilme koşulları bulunurken öncelikle verilen cezanın bir yıl ve altında olması gerekir. Resmî Belgede Sahtecilik Cezası Paraya Çevrilme işleminde bir yılın altında verilen hapis cezaları dikkate alınır. Kişi bu ödemeyi yapmadığı durumda ise tekrar hapis cezasının uygulanması söz konusu olur. Bu tür suçlarda Asliye Ceza Mahkemeleri görev alır.

Suçtan zarar görenin şikâyet etmesi ve ardından da şikayetini geri çekmesi davayı etkilemeyen bir durumdur. Savcılık toplum adına hareket ettiğinden bu davalar kamu davası olarak devam eder.

İnsanlar yaşamları boyunca çeşitli suçlara karışabilir. Hukuk kuralları ile sağlanmak istenen toplumsal düzendir. Toplumsal nizamın teşekkül edebilmesi için de kaidelere uyulması gerekir. Hukuk kuralları aracılığı ile bu düzenlemeler yapılırken Resmî Belgede Sahtecilik suçu işlendiğinde çeşitli yaptırımlar uygulanır. İnsanların iletişim kurabilmek için çeşitli araçlara ihtiyacı olurken bu araçlardan biri de evraklardır. Resmî belgeler kullanılırken çeşitli kurum ve kuruluşlarla iletişim kurulur. Bu belgelerin aynı zamanda hukuki bir değer taşıdığı görülür.

Resmi evraklar üzerinde gerçekleştirilecek sahtecilik uygulamaları ile suç işlenir. Kamu görevlisi ya da kişilerin resmî belgeler üzerinde değişiklik yapması durumunda suç ortaya çıkar. Her türlü hilenin sahtecilik olması nedeni ile sahtecilik suçu işlenerek karşı tarafın aldatılmaya çalışıldığı görülür. Resmî belgede sahtecilik suçunu kamu görevlisi işleyebilir.

Özel belgeler söz konusu olduğunda ise herkes tarafından hazırlanabilir olmaları dikkat çeker. Kamu görevlisi tarafından resmî belgeler üzerinde sahtecilik yapıldığında bu durumdan toplumun olumsuz yönde etkilendiği düşünülür.

Resmi Belgede Sahtecilik TCK

Resmî Belgede Sahtecilik suçu işleyen kişiler gerçekleri bile isteye değiştirme amacı güder. Belgede yapılan sahtecilik nedeni ile toplumun da zarar göreceği düşünülür. Bu suç kamu görevlileri tarafından işlenebilir. Kamu görevlisinin resmî belgede sahtecilik suçu işlemesi kamu güvenini sarsar. Bu durumda da kamu güvenine karşı suçlardan söz etmek gerekir.

Kamunun sadakati ve güveninin sarsılmasına yol açan bu suç özel belge üzerinden gerçekleştiğinde nitelikli hale dönüşür. Resmî Belgede Sahtecilik Suçu TCK 204. Maddeye istinaden yaptırımları belirlenen bir suçtur. Bu tür suçlarda mağdurun bir kişi olması toplumun zarar gördüğü gerçeğini değiştirmemektedir. Resmi evraklar söz konusu olduğunda işlenebilen bu suçlar için dava zamanaşımı süresi bulunur. Dava zamanaşımı süresi ise 8 yıldır.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Unsurları

Resmî Belgede Sahtecilik olarak tanımlanan suçların kamuyu olmuşuz yönde etkilemeleri nedeni ile ceza davalarına konu oldukları görülür. Resmî Belgede Sahtecilik Suçunun Unsurları arasında yer alan maddi unsurlar fail ve mağdurdur. Kamu görevlisi tarafından işlenebilen bu suçlarda göreve bağlı olarak işlenen bir suç olduğundan özgü suçlar kapsamında değerlendirme yapılır. Maddi unsurlar arasında evraktan da söz etmek gerekir. Belge yazılı olması ile öne çıkarken aynı zamanda da hukuki bir değer taşır.

Evrak üzerinde sahtecilik suçu oluştuğunda belgenin kanıt niteliğini kaybettiği görülür. Bu suç kasti suçlar arasında değerlendirilir. Başka suçlara aracılık edebilme özelliği bulunur. Suça istinaden verilecek cezalar suçun işleniş biçimine göre değişebilir. Suçun kim tarafından işlendiği de dikkate alınır. Resmî belgede sahtecilik suçu işleyen bir kamu görevlisi 2-8 yıl aralığında hapis cezasına çarptırılabilir.

Resmî Belgede Sahtecilik Suçu

Resmi Belgede Sahtecilik suçu yalnızca resmi evraklar üzerinde işlenebilir. Bu suç sahte resmi evrak oluşturularak da işlenebilir. Gerçek bir resmi evrak üçüncü kişilerin aldatılması amacı ile değiştirildiğinde de bu suç oluşur. Resmî belgede sahtecilik suçuna istinaden mağdur olan taraf her zaman devlet olarak kabul edilir. Bundan dolayı da ceza davaları kapsamında konu ele alınır. Savcılık makamı resen hareket geçme yetkisinde olan iddia makamıdır. Devleti temsil eden savcılık makamı kamu yararını gözetir.

Resmî Belgede Sahtecilik Suçu işlenirken kamu görevlisine gerek duyulur. Bu durumda da kamu güvenini sarsan bu eylem nedeni ile suça tayin edilecek cezalar olur. Basit ya da nitelikli olarak işlenebilen resmi evrakta sahtecilik suçunda verilecek cezalar suçun niteliğine bağlı olarak değişir. Bu tür suçlarda bir şikâyet süresi bulunmamaktadır. Şikâyet eden tarafın şikayetinden vaz geçmesi de davanın seyrini değiştirmemektedir. Kamu davası olarak deva devam eder.

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu Cezaları Nelerdir ?

Resmî belgede sahtecilik suçu işleyen bir kamu görevlisi 2-8 yıl aralığında hapis cezasına çarptırılabilir.

Özel Evrakta Sahtecilik Suçu Cezaları Nelerdir ?

Özel bir belgenin bozulması ya da gizlenmesi durumunda verilecek cezalar 1-3 yıl aralığında hapis cezası olabilmektedir.

Resmi Evrakta Sahtecilik Zamanaşımı Süresi Nedir ?

Resmi evraklar söz konusu olduğunda işlenebilen bu suçlar için dava zamanaşımı süresi bulunur. Dava zamanaşımı süresi ise 8 yıldır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Bizi ArayınWhatsapp
Mersin avukat Palmahukuk Adana Avukat Hakanmert Kayakocvib Eskişehir avukat