Boşanma Durumunda Mal Paylaşımı Dava Dilekçesi

** İhtiyati tedbir taleplidir.

                                   ESKİŞEHİR  NB. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI                     :                                              

VEKİLİ                       : Av.Musa ÇETİNTAŞ, adres ve sicil bilgileri başlıktadır.

DAVALI                      :                                              

DAVA KONUSU       : Mal Rejiminin Tasfiyesinden Kaynaklı, Katılma  Alacağı Davası

DAVA DEĞERİ         : 50.000-TL   (Bilirkişi incelemesi sonucunda ortaya çıkacak gerçek değerle ilgili fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla)

AÇIKLAMALAR        : 

1.)                   Taraflar  …………….. tarihinde evlenmişler, …………..2013 tarihinde tarafımızca ikame edilen şiddetli geçimsizlik nedenine dayalı boşanma davası sonucunda, Eskişehir  Aile Mahkemesi’ nin 201.. / …. Esas ve 201../ …. Karar sayılı,  ……… tarihli kararı ile tarafların boşanmalarına karar verilmiştir.                                          EK-1   Boşanma ilamı

                        Evlilik birliği sırasında  edinilmiş bulunan taşınmaz ve araçlar dahil tüm mallar davalı koca adına kayıtlı olup, taşınmaz ve araç bilgileri aşağıdadır.

·                 “……………. Mah…..Sk…… Apt……… ” adresindeki ve tapunun

            Eskişehir İl Odunpazarı İlçesi ……….. Mah……… Ada ,…. Parselde kain, … nolu bağımsız bölüm …………. tarihinde satış suretiyle,

·                 ………….. Mah……… Sk.No:…. ……./ Bilecik adresindeki ve tapunun 

            Bozüyük İlçesi ….. Mah……. Ada ,… Parselde kain, arsa vasfında kayıtlı ancak üzerinde müstakil ev ,………….tarihinde satış suretiyle davalı koca adına kayıtlanmıştır.

·                 ………… plakalı …………… Marka araç da tarihinde davalı adına satın alınmıştır

                                                                                 EK-2   TSM yazısı, UYAP araç kaydı

2.)                   HUKUKSAL GEREKÇELER

                        Sözleşmeyle başka mal rejimi seçilmediğinden, mal rejiminin sona erdiği boşanma davasının açıldığı ……… tarihine kadar yasal edinilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir

                        Buna göre dava konusu edilen malvarlıkları , taraflar arasında “edinilmiş mallara katılma rejiminin” geçerli olduğu dönemde kazanılmış bulunmaktadır. Evlilik içinde 01.01.2002 tarihi sonrası eşlerden biri adına edinilen mal varlığı üzerinde diğer eşin yasadan kaynaklanan artık değerin yarısı oranında katılma alacağı isteme imkanı bulunmaktadır ( TMK.nun 231, 236/1.m. ).Bu nedenle dava konusu malvarlıkları MK. md. 219/b.1,5 ve MK md. 222/son gereği davalının EDİNİLMİŞ MALI olup,  yasa  gereği tasfiye sırasında mevcut edinilmiş mallar,  tasfiye anındaki (Tasfiye anı karar tarihidir, karara en yakın tarih ) sürüm değeri ile hesapta dikkate alınmalıdır.

3.)                   TENSİPLE BİRLİKTE MÜZEKKERE VE ARAŞTIRMA TALEPLERİMİZ

            3.a)     …………… TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE müzekkere yazılarak,

                        Davalı …………… adına kayıtlı bulunan Kütahya ili …..İlçesi ….. Ada , … Parselde kain, …… nolu bağımsız bölüm  ile Eskişehir İli Tepebaşı İlçesi …. Mah…… Ada ,… Parselde kain, arsa vasfında kayıtlı taşınmazların son tapu ve takyidat kayıtlarının istenilmesi ile Mahkemece iht.tedbir kararı verildiğinde tedbirin işlenmesinin istenilmesini,

            3.b)     UYAP’ tan , davalı koca adına kayıtlı motorlu araçların tespitini, ….plakalı …….Marka aracınUYAP tan sahiplik belgesinin çıkartılması ile Mahkemece iht.tedbir kararı verildiğinde tedbirin işlenmesini,

            3.c)      Eskişehir Aile Mahkemesi’ nin 201… /…… Esas ve 201…/ … Karar sayılı dava dosyasının istenilmesini,talep ediyoruz.

DELİLLER : Tapu kayıtları,  araç kayıtları, tanık beyanı, keşif,bilirkişi incelemesi, yemin, isticvap ve her türlü yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER :TMK m.218-241 vd, HMK ve BK ile ilgili yasal mevzuat

İSTEM SONUCU      :Yukarıda arz edilen nedenlerle;

(Tüm fazlaya dair talep ve dava haklarımız  saklı kalmak kaydıyla şimdilik)

1.)                   İhtiyati tedbir talebimizin kabulü ile davalı …….. adına kayıtlı bulunan Davalı …………… adına kayıtlı bulunan Bilecik ili Bozüyük İlçesi ….. Ada , … Parselde kain, …… nolu bağımsız bölüm  ile Eskişehir İli …..İlçesi …. Mah…… Ada ,… Parselde kain taşınmazlar ile davalı adına kayıtlı …………….plakalı  aracın , 3.kişilere devir ve temlik ve hak tesis edilmemesi için ihtiyati tedbir/iht.haciz kararı verilmesini, tedbir kararının taşınmazlar yönünden infazı için ………….Tapu Sicil Müdürlüğüne müzekkere yazılmasını , araçlar yönünden UYAP tan işlem yapılmasını,

2.)                   DAVAMIZIN KABULÜ İLE TMK’nin 218-241 maddeleri hükümlerine göre tarafların mal rejiminin tasfiyesiyle , davacı müvekkil lehine tasfiye sonucunda hesaplanacak  – fazlaya dair talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla- şimdilik  50.000-TL katılma alacağının  dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

3.)                   Yukarıda 3 nolu bentte belirtilen müzekkere ve araştırma taleplerimizin tensiple birlikte gereğinin yerine getirilmesine,

4.)                   Tüm fazlaya dair talep ve dava haklarımızın  saklı tutulmasına ,

5.)                   Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine,

                        Karar verilmesini davacı adına saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Boşanma ve Mal Paylaşımı Davaları için herhangi bir hak kaybına uğramamanız için alanında uzman bir Boşanma Hukuku Avukatından hizmet almanızı tavsiye ederiz. Eskişehir Barosu’na kayıtlı tüm avukatlar iş bu Boşanma Hukuku ile ilgili tüm konularda en iyi hizmeti verecektir.

1 Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Bizi ArayınWhatsapp
Mersin avukat Palmahukuk Adana Avukat Hakanmert Kayakocvib Eskişehir avukat